Obchodní podmínky Ceplecha s.r.o.

EET
 
 
Na základě zákona o evidenci tržeb č.112/2016 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.12.2016 a jehož druhá vlna zahrnuje od 1.března i e-shopy, bude právě od 1.3.2017
 
k dispozici platba pouze bankovním převodem nebo na dobírku. Výdejní místo v Horní Bříze je stále funkční, nicméně pouze po zaplacení částky předem - bankovním převodem
 
- viz. doprava a platba.
 
Děkujeme za pochopení Ceplecha s.r.o.
 
 
 
Všeobecná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ceplecha.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.
 
Vymezení pojmů
 
Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
Kupující - zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který není spotřebitel.
 
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 
Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.
 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
Platební podmínky a jednotlivé způsoby platby
 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na druhu registrace kupujícího a platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Potvrzení objednávky je zaslané kupujícímu na email s uvedením konečných prodejních cen a dodávaného množství produktů. Jsou-li ceny a množství shodné s původní objednávkou kupujícího, není mu již potvrzení objednávky odesíláno a objednávka je vyřízena. Změnu ceny je prodávající oprávněn učinit v případě, že objednaný produkt není na skladě v množství odpovídajícímu množství přijatých objednávek produktu a prodávající není schopen zajistit dostatečné množství v původní uváděné prodejní ceně. Prodávající má právo snížit prodejní cenu bez souhlasu kupujícího. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (více též v ujednání o právu prodávajícího odstoupit od smlouvy). Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku, načež jsou na vyžádání kupujícího nové sjednané podmínky zaslány kupujícímu formou emailu.
 
Odstoupení od smlouvy (storno objednávky) - je řešeno samostatným bodem, který najdete níže.
 
Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
 
Způsoby plateb
 
 
Platba dobírkou - provádí se přepravní společností při převzetí zboží
 
Platba převodem - znamená možnost zaplatit na běžný účet prodávajícího uvedený na zálohové faktuře a to před samotným dodáním zboží. Pokud kupující zvolí v objednávce tento způsob platby, bude mu po odeslání objednávky doručeno na email potvrzení o přijetí objednávky. Následně po zpracování bude na stejný email odeslána zálohová faktura s uvedením čísla účtu a variabilního symbolu platby. Zálohovou fakturu je možno si vytisknout, jedná se o platný doklad, který je určen pouze pro podložení oprávněnosti platby v účetnictví - není to daňový doklad. Daňový doklad zákazník obdrží poštou po odeslání zásilky. Zboží bude expedováno po připsání platby na náš účet.
 
Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, zda vyhoví zvolenému způsobu platby kupujícím. Změnu platby má prodávající právo změnit na základě výše objednávky s přihlédnutím k obchodním zkušenostem s kupujícím. Prodávající má právo si pravost údajů poskytnutých kupujícím v objednávce ověřit a to formou kontroly údajů ve veřejných informačních systémech (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.), případně telefonicky a na základě těchto informací má právo změnit formu platby, případně od kupní smlouvy odstoupit.
 
Dodací podmínky
 
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Informace o dostupnosti jednotlivých produktů jsou uvedeny v detailu každé položky, tyto údaje jsou pouze informativního charakteru a odpovídají běžnému stavu obchodování s produktem. Produkty označené jako skladové mohou být momentálně vyprodány, v takovém případě je dodací lhůta sdělena při potvrzení objednávky. Termínem dodání se rozumí termín, kdy je zboží připraveno k osobnímu převzetí, nebo kdy je předáno přepravci k doručení, doba dopravy je obvykle do 24 hodin.
 
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Prodávající si vyhrazuje právo na předání dokumentů (návody, prohlášení o shodě, certifikáty apod.) v jiné než listinné podobě a to formou přiloženého CD/DVD, případně zaslání emailem nebo internetového odkazu s umístěním dokumentů. Všechny dokumenty v elektronické podobě jsou předávány v běžně užívaných formátech (doc, xls, pdf apod.) v českém jazyce. Na vyžádání je možno poskytnout dokumentaci i v jiném než českém jazyce, a to za předpokladu, že těmito jazykovými variantami prodávající disponuje.
 
Daňový doklad (fakturu) kupující obdrží poštou následně po ukončení transakce.
 
Dodávky produktů zajišťuje prodávající po území České republiky, čemuž odpovídají i uvedené přepravní podmínky.
 
Českou poštou - je možno zasílání zásilek po celém území České republiky. Standardně je zboží zasíláno Balíkem do ruky nebo Balíkem na poštu, který Česká pošta dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Mohou se posílat zásilky do 30 kg a do hodnoty Kč 100.000,-. K Vaší objednávce bude připočteno poštovné a balné podle dle základního tarifu uvedeného v objednávce zboží za podmínky dodržení rozměrových a váhových parametrů uvedených v podmínkách přepravy. Při překročení některých z těchto parametrů bude poštovné dopočítáno dle tarifu dopravce v závislosti na druhu platby (poplatky při dobírce).
 
Kurýrní společností - je možno zasílání zásilek po celém území České republiky. Standardně je zboží zasíláno balíkem, který kurýrní společnost dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání. O čase podání je kupující informován pracovníkem kurýrní společnosti telefonickou formou (pokud zadal číslo telefonu do objednávky). Mohou se posílat zásilky do 30 kg a do hodnoty Kč 100.000,-. K objednávce bude připočteno poštovné a balné podle dle základního tarifu uvedeného v objednávce zboží za podmínky dodržení rozměrových a váhových parametrů. Při překročení některých z těchto parametrů bude poštovné dopočítáno dle tarifu kurýrní společnosti v závislosti na druhu platby (poplatky při dobírce).
 
Osobní odběr - objednané zboží si může kupující vyzvednout po předchozí domluvě na pobočce kupujícího v Jičíně. Vyzvednutí na pobočce je možné pouze po předchozí dohodě a není zaručeno pro celý sortiment produktů. V případě zvolení tohoto způsobu nebude kupujícímu účtován žádný poplatek za dopravu. Před vyzvednutím zboží je nutno vyčkat na telefonický kontakt pracovníka prodávajícího, email nebo sms, kde bude prodávající informován o tom, že zboží je již na pobočce připraveno k odběru.
 
Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
 
Odstoupení od smlouvy
 
Storno objednávky ze strany kupujícího
 
Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:
 
Odešlete dopis na adresu CEPLECHA s.r.o. Pálenická 17, 323 00 Plzeň s textem:
 
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 
Zboží je možno vrátit buď osobně na naší pobočce v Plzni nebo jej zaslat některou z forem doručovatelské služby (Česká pošta, PPL, DHL), formu vrácení vždy předem konzultujte telefonicky, emailem nebo osobně před provedením vrácení.
 
Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí u audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal a na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno.
 
Spotřebitel taktéž nemůže odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí u zboží, u kterého si objednal nevratnou úpravu výrobku (úprava rozměrů, potisk apod.), v takovémto případě lze vrátit pouze tu část zásilky či výrobku, která nebyla upravena způsobem znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej jinému zákazníkovi, v případě nepřevzetí takovéto zásilky bude po spotřebiteli požadována náhrada zboží upraveného.
 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 
Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 
Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 
Storno objednávky ze strany prodávajícího
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
 
Dále si prodávající ponechává právo odstoupit od smlouvy dle podmínek specifikovaných v kapitole Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb.
 
Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)
 
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
 
Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
 
Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).
 
Záruční práva
 
Při prodeji spotřebního zboží spotřebiteli je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.
 
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.
 
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
 
Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 
Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 
Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.
 
Rozpor s kupní smlouvou
 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
 
bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě
prostřednictvím opravy
 
přiměřeným snížením kupní ceny
náhradním dodáním zboží
odstoupením od smlouvy
Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
 
Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)
 
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, případně ho sdělíme na naší telefonické lince. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se také na nás telefonicky nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Pro vydání potvrzení je nutné, aby kupujicí předložil originál nebo věrnou kopii prodejního dokladu. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 
Ochrana osobních dat
 
Firma CEPLECHA s.r.o., jako provozovatel serveru www.ceplecha.cz, se zavazuje k níže uvedenému.
 
Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Zavazujeme se k dodržování všech pravidel, která jsou stanovena zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.
 
Údaje, které zadáváte při registraci jsou uložena v zabezpečené databázi s omezeným přístupem uživatelů a slouží pouze pro zabezpečení dodávek zboží zákazníkům. Rozesílání reklamních a akčních informací provádíme jen u zákazníků, kteří si tuto službu vybrali při registrace (lze kdykoliv zrušit).
 
Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci, stačí napsat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. žádost a Vaše registrace bude zneaktivněna. Žádost je možno napsat volnou formou např. "Žádám o zrušení registrace" a dopsat přihlašovací jméno (nikdy nepište do žádosti Vaše heslo!), je nutné ji odeslat z registrované adresy u Vašeho kontaktu. Pokud se rozhodnete a budete chtít vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušné políčko ve Vaší registrační kartě.
 
Server www.ceplecha.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.
 
Váš souhlas
 
Používáním internetového obchodu www.ceplecha.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.
 
 

O prodejci
Kontakt
adultporn.cc